Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – september 2015
1. Voorwaarden voor de serviceverlening:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door Joomla-Veghel worden gedaan of gesloten en gelden ook op alle door Joomla-Veghel ontvangen orders van de klant, alsmede op alle diensten, werkzaamheden en producten die door Joomla-Veghel voor de klant worden verricht of gemaakt.
1.2 De overeenkomst tussen Joomla-Veghel en de klant gaat direct in op het moment van goedkeuring door Joomla-Veghel van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
1.3 Joomla-Veghel behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
1.4 De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is tevens ten strengste verboden.
1.5 Onder ‘in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden’ wordt mede verstaan:
1.5.1 Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.
1.5.2 Materiaal dat door Joomla-Veghel wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
1.5.3 Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.
2. Gebruiksregels
2.1 Elke account heeft zijn eigen cgi-bin map. Wij behouden ons het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server-werking beïnvloeden.
2.2 Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen chatrooms te installeren.
2.3 Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers is ten strengste verboden.
2.4 Onze servers kunnen niet worden ingezet als de bron, tussenschakel of doelwit van spam, flames, of zogeheten ‘mailbommen’.
2.5 Elke poging om onze servers aan te vallen of op een andere wijze onstabiel te maken is strikt verboden.
2.6 Sites met als primair doel file-distributie worden niet toegestaan op onze servers.
2.7 Erotische websites en -shops en gameservers worden niet toegestaan op onze servers.
2.8 In een situatie waarbij Opdrachtgever gegevens en/of data verliest door het niet correct functioneren van de producten en/of diensten van Joomla-Veghel, is Joomla-Veghel niet aansprakelijk voor de geleden schade. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het creëren van back-ups van zijn of haar data.
2.9 Joomla-Veghel zal iedere nacht voor zijn opdrachtgever een back-up laten maken van zijn of haar data. Joomla-Veghel kan niet garanderen dat deze back-ups te allen tijde naar behoren zullen en/of kunnen functioneren.
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Joomla-Veghel zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Joomla-Veghel gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Joomla-Veghel zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.4 Alle voor Joomla-Veghel uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, mits deze aan opdrachtgever te wijten zijn.
4. Betalingsvoorwaarden
4.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Joomla-Veghel.
4.2 Joomla-Veghel zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan de opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.
4.3 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Joomla-Veghel.
4.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Joomla-Veghel het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
4.5 Indien Joomla-Veghel aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de opdrachtgever verhaald.
4.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
4.7 In bovenstaande gevallen heeft Joomla-Veghel voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
5. Opslag- en datalimieten
5.1 Joomla-Veghel kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de diensten.
5.2 Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Joomla-Veghel na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.
5.3 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
6. Aanvraag domeinnamen
6.1 Indien Joomla-Veghel voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Joomla-Veghel heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Joomla-Veghel tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
6.2 Joomla-Veghel blijft het recht op eigendom van diensten en produkten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt Joomla-Veghel het volgende: wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden dan machtigt u automatisch Joomla-Veghel om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houderschap van klant te onttrekken. Joomla-Veghel zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal Joomla-Veghel een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen een paar dagen uitvoeren.
7. Duur en opzegging
7.1 De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de diensten te leveren. Indien de overeenkomst strekt tot periodiek leveren van diensten (“Abonnement”), is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
7.2 Indien een vaste looptijd voor het abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven.
7.3 Bij gebreke van tijdige opzegging uiterlijk een maand voor het einde van de termijn wordt een abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de lopende termijn. Indien klant een consument is, wordt het abonnement echter na de eerste termijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Facturatie gebeurt dan tegen dezelfde periodes als in de eerste termijn. klant mag deze dan op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
8. Procedure na beëindiging
8.1 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Joomla-Veghel het account van de klant onmiddellijk opheffen en zal Joomla-Veghel de voor klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Joomla-Veghel is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
8.2 Het wissen van voor klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.
8.3 Indien Klant vrijwillig een dienst tot beschikbaar houden van een domeinnaam opzegt en daarmee de domeinnaam laat vervallen, is Joomla-Veghel gerechtigd direct na de vervaldatum de domeinnaam op naam van Joomla-Veghel of een aan Joomla-Veghel gelieerde rechtspersoon te registreren.
9. Storingen en overmacht
9.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlogsgevaar, werkstakingen, waterschade, overstroming, rellen, molest, brand, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Joomla-Veghel bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Wanneer een overmacht situatie langer dan 14 (veertien) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.
10. Joomla-Veghel behoud het recht om tussentijdse aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden te verrichten.

Gerelateerde artikelen

Contactinformatie

Heiveld 12
5464 VT Veghel

+31 6 108 632 14

info@joomla-veghel.nl

Deze website is beveiligd door RSFirewall!, de firewall oplossing voor Joomla!

Bedrijfsinformatie

KvK: 55776183
Btw: NL001768510B19
Bank: NL89 KNAB 0255 2789 26